IMG_8604_960x169px

2 innovatiesubsidieregelingen momenteel voor Friese MKB opengesteld.

Algemeen

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten.

2 innovatiesubsidieregelingen momenteel voor Friese MKB opengesteld.

Momenteel zijn Fryslan Fernijt en OP EFRO Tender Valorisatie opengesteld. Beide regelingen willen een bijdrage leveren aan een of meerdere van de 4 onderstaande thema’s:

  1. Gezondheid, demografie en welzijn
  2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
  3. Zekere, schone en efficiënte energie
  4. Schone, veilige watervoorziening

1- De subsidieregeling Fryslân Fernijt IV is op 2 februari geopend en sluit op 12 maart a.s.. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van EUR 50.000,= en een maximum subsidie van EUR 200.000,= per project.

Doel van Fryslân Fernijt IV is het stimuleren van innovatie, kennisontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking in de provincie Fryslân. Een project dient minimaal te voldoen aan de volgende selectiecriteria:

– Projecten hebben betrekking op activiteiten, producten, processen, diensten of toepassingen die minimaal nieuw zijn op het gebied van de 4 bovengenoemde thema’s;

– Projecten hebben een experimenteel en risicovol karakter;

– De beoogde effecten van het project moeten terechtkomen in de provincie Fryslân;

– Projecten dienen duurzaam te zijn en bij te dragen aan het behoud en/of verbetering van de economische, sociale of ecologische kwaliteit van Fryslân;

– Projecten moeten laten zien welk perspectief op continuïteit en/of opschaling wordt geboden na projectafronding;

– Er dient altijd een samenwerkingsverband te zijn tussen meerdere partijen met minimaal één MKB-onderneming.

2- De subsidieregeling OP EFRO Tender Valorisatie is gericht op het Noord-Nederlandse mkb en sluit op 30 april a.s.. Hiervoor is een eerste budget van € 8 miljoen beschikbaar om het MKB te ondersteunen om kennis om te zetten in nieuwe producten en diensten. Van dit bedrag is € 2,5 miljoen specifiek bestemd voor innovaties gericht op CO2-reductie. Tot en met 30 april 2015 kunnen aanvragen worden ingediend, welke voor minimaal € 100.000,= en maximaal € 600.000,= subsidie in aanmerking moeten kunnen komen. Er geldt een subsidiepercentage van 30% (en 35% voor innovaties gericht op CO2 reductie met behulp van koolstofarme technologieën), dus de minimale projectomgang is ca. € 300.000,=.

Aanvragen kunnen door individuele ondernemingen of samenwerkingsverbanden worden ingediend. Grote ondernemingen zijn niet uitgesloten van deelname, maar de voordelen van een project moeten ten gunste komen van minimaal 1 bij het project betrokken Noord-Nederlandse mkb-onderneming. Innovaties voor maatschappelijke uitdagingen die spelen binnen de 4 genoemde domeinen.

Projecten dienen zich relatief dicht bij de markt (ontwikkelfase: validatie prototype – demonstratie prototype in testomgeving – demonstratie prototype in operationele omgeving) te bevinden en innovaties betreffen die dusdanig vernieuwend zijn, dat ze én impact hebben op een groot aantal mensen of bedrijven én marktpotentie hebben, zodat ze ook omzet en werkgelegenheid opleveren.

Projecten worden beoordeeld aan de hand van:

  • de mate van valorisatie (omzetten kennis naar kassa: commercieel haalbare producten, processen of diensten);
  • Innovativiteit;
  • business case;
  • kwaliteit van de aanvraag;
  • duurzaamheid.